3gpking

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a "Croatica" Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

Az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége - mint a Nonprofit Kft. tulajdonosai - pályázatot hirdetnek a "Croatica" Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.


A pályázat kiírója
Országos Horvát Önkormányzat 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.


Munkáltató:
Országos Horvát Önkormányzat (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.)
A kinevezési jogkör gyakorlója: Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Országos Horvát Önkormányzat Elnöke


A munkaviszony időtartama, jellege:
2022. november 1. napjától 2027. október 31. napjáig szóló ügyvezetői megbízás munkaviszony keretében, teljes munkaidő.


Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Az ügyvezető feladata a Társaság alapszabályában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a horvát nemzetiségi média professzionális működtetésének biztosítása.


Bérezés és egyéb juttatás:
A személyi alapbére bruttó 575.000,- Ft / hó
A javadalmazás és egyéb juttatások esetében a hatályos Javadalmazási Szabályzat az irányadó.


Az ügyvezetés feladata:
Az "Croatica" Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, különösen:
- a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
- a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
- a társaság vagyonával történő hatékony gazdálkodás megteremtése,
- teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki- gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
- a Közgyűléssel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás,
- a horvát nemzetiségi média professzionális működtetésének biztosítása,
- saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
- kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság létesítő okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.


A pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság
b) büntetlen előélet
c) cselekvőképesség
d) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség
e) felsőfokú komplex típusú felsőfokú horvát nyelvvizsga
f) B típusú jogosítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) vezetői tapasztalat
b) hasonló területen/feladatkörben eltöltött szakmai tapasztalat
c) horvát nemzetiségi média területen szerzett szakmai tapasztalat
d) a munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz horvát és magyar nyelven
b) iskolai végzettséget, képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
c) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
d) szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok
e) a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések, vezetési koncepció horvát és magyar nyelven
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. melléklet)
g) nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul, vagy nem járul hozzá nyílt ülés tartásához (2. sz. melléklet)
h) nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről (3. sz. melléklet)
i) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz (4. sz. melléklet)
j) nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul. (5. sz. melléklet)


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő kifüggesztését követő 30. nap, azaz 2022. május 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke (tel.: +36305252216) nyújt.


A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az Országos Horvát Önkormányzat székhelyén (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.) hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16:00-ig, pénteken 08:00 – 14:00-ig. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
"Pályázat a Croatica NKft. ügyvezetői tisztségére".


A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Kulturális Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével, az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése dönt soron következő ülésén.


A pályázat közzétételének helye:
• Országos Horvát Önkormányzat hirdetőtáblája (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.)
• Országos Horvát Önkormányzat hivatalos honlapja (www.horvatok.hu)
• Hrvatski glasnik (horvát nyelvű kivonatolt felhívás)

 poveznica za preuzimanje dodatnih materijala...

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE