Ispis

POZDRAVLJAMO VAS NA WEB-STRANICI HRVATSKE DRŽAVNE SAMOUPRAVE U MAĐARSKOJ!

 

Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj je konstituirana 1995. godine na temelju članka 68., zakona br. 20 iz 1949. o Ustavu Republike Mađarske i Zakona o pravima nacionalnih i etničkih manjina br. LXXVII iz 1993. godine.

Hrvatska državna samouprava (HDS) svojom najbitnijom zadaćom smatra zastupanje političkih i kulturnih interesa Hrvata u Mađarskoj, zato neumorno radi na izgradnji kulturne autonomije i institucionalne pozadine. Ponosna je na već postignute rezultate na tom polju jer osnivanjem tih institucija te njihovim uspješnim upravljanjem, HDS je stvorio snažan temelj kulturne autonomije. Svojim aktivnim radom ustanove su u velikoj mjeri pridonijele njegovanju i očuvanju nacionalnog identiteta, kulturnih i jezičnih vrijednosti. HDS će i nadalje zastupati interese 7 subetničkih skupina (Bošnjaci, Bunjevci, gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati, podunavski Hrvati, Šokci), nastavljat će širenje kulturne autonomije, izgradnju institucionalne pozadine i njegovanje jezičnih i kulturnih vrijednosti.

HDS, kao organizacija sa pozitivnom vizijom budućnosti i nadalje posvećuje posebnu pozornost razvoju nastave na hrvatskom jeziku što smatra zalogom opstanka Hrvata u Mađarskoj.

Budući da većina Hrvata u Mađarskoj živi u pograničnim regijama, njihove samouprave i organizacije uključile su se u regionalne i prekogranične kulturne, gospodarske, sportske i druge programe.

Hrvati u Mađarskoj imaju dvije domovine. Građani su Mađarske i istovremeno ostaju privrženi matičnoj državi Hrvatskoj i hrvatskoj domovini, kojom se trude izgraditi odnos osiguravajući uspješnu suradnju između Hrvata s obje strane granice.

                                                                                                                                                                                                                                                    Ivan Gugan
predsjednik

 

Ustanove u održavanju Hrvatske državne samouprave:

 

Izbori 2014

Na izborima 2014. godine formirano je 112 lokalnih i 7 područnih (regionalnih) hrvatskih samouprava.

 

Lokalne samouprave

Bačko-kiškunska županija:

Aljmaš, Baja, Baćino, Čavolj, Čikerija, Dušnok, Gara, Kaćmar, Kalača, Kečkemit, Santovo, Sentivan

Baranjska županija:

Birjan, Breme, Dopsa, Fok, Harkanj, Kašad, Katolj, Komlov, Kozar, Križevci, Kukinj, Lančug, Lotar, Martinci, Mišljen, Mohač, Njarad, Olas, Pečuh, Pogan, Ranjoš, Sajka, Salanta, Selurinac, Semelj, Siget, Starin, Sukit, Surdukin, Šeljin, Šikloš, Udvar, Vajslovo, Vršenda

Okruzi Budimpešte:

II., V., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XXII.

Čongradska županija:

Segedin

Županija Fejér:

Dunaújváros, Erčin, Stolni Biograd

Đursko-mošonsko-šopronska županija:

Bizonja, Umok, Vedešin, Kemlja, Koljnof, Stari Grad, Šopron, Sopronhorpács, Unda

Peštanska županija:

Andzabeg, Senandrija, Tukulja

Šomođska županija:

Atad, Barča, Bojevo, Brlobaš, Daranj, Dombol, Izvar, Lukovišće, Kapošvar, Novo Selo, Potonja, Rasinja, Tomašin

Županija Tolna:

Dombóvár

Željezna županija:

Čepreg, Bük, Gornji Četar, Hrvatske Šice, Kiseg, Narda, Petrovo Selo, Plajgor, Prisika, Sambotel

Zalska županija:

Bečehel, Fićehaz, Kerestur, Letinja, Mlinarci, Petriba, Pustara, Sepetnik, Serdahel, Sumarton, Velika Kaniža

 

Županijske samouprave