Pravilnik HDS-a 2014
2014. november 08. szombat, 11:21

Az Országos Horvát Önkormányzat érvényes

Szervezeti és Működési Szabályzata

Važeći Pravilnik o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave

127/2014. (XI.08.) SZ. OHÖ HATÁROZAT

 

 

AZ ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

 

 

Az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályait (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

I. fejezet

 

Általános rendelkezések

 

 

 

1.      Az Önkormányzat elnevezése:     Országos Horvát Önkormányzat

                                         horvátul:   Hrvatska državna samouprava

 

2.      Az önkormányzat székhelye:       1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

 

3.      Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzatot az elnök, annak akadályoztatása, illetve a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az elnökhelyettes, az előzőek akadályoztatása, illetve a tisztség betöltetlensége esetén a sorban legidősebb képviselő képviseli.

 

4.      Az önkormányzat pecsétje:          Négyszögletes, benne:

 

                                                     „Országos Horvát Önkormányzat

                                                     Hrvatska državna samouprava”

 

felirat és az önkormányzat címere.

 

5.      Az önkormányzat címerének leírását az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

 

6.      Az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája: a 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. szám alatti hirdetőtábla (továbbiakban: hirdetőtábla).

 

7.      Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.horvatok.hu (továbbiakban: honlap)

 

 

 

II. fejezet

 

Az önkormányzat feladat- és hatásköre

 

 

 

8.      A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a közgyűlést illetik meg.

 

9.      A közgyűlés tagjainak száma 23 fő.

A közgyűlés tagjainak névsorát és lakcímét az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.

 

10.  A közgyűlés feladat- és hatáskörét szerveire és társulására átruházhatja. Az átruházott feladat- és hatásköröket az SZMSZ tartalmazza.

 

 

 

III. fejezet

 

A közgyűlés szervei

 

11.  A közgyűlés szervei:

a)        elnök,

b)        elnökhelyettes,

c)        bizottságok,

d)        a hivatal.

 

IV. fejezet

 

A közgyűlés működése

 

 

 

12.  A közgyűlés feladatai ellátását éves munkaterv alapján végzi, amelyet az elnök a tárgy évet megelőző december 31-éig elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt. A munkaterv előkészítésével ideiglenes bizottság is megbízható.

 

13.  A munkaterv tartalmazza:

a./ a tárgyidőszak fő feladatait

b./ üléstervet, mely magába foglalja

     - a testületi ülések időszaki megoszlását

     - tárgyalásra tervezett napirendi pontokat

     - az előterjesztőket

     - egyéb megállapításokat.

 

14.  A munkatervhez október 31-éig írásbeli javaslatot tehetnek a képviselők, a bizottságok, a hivatalvezető, az önkormányzat általa alapított, fenntartott intézményeinek, szervezeteinek vezetői, valamint a Magyarországon bejegyzett horvát egyesületek.    

 

15.  Az elfogadott munkaterv egy példányát meg kell küldeni a közgyűlés tagjainak.

 

16.  A közgyűlés a feladatok – hatáskörök gyakorlása érdekében alakuló ülést, rendes ülést és

      rendkívüli ülést tart. Az ülések előkészítését a hivatal végzi.

 

17.  A közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

18.  A közgyűlés az érintett kezdeményezésére zárt ülést rendelhet el az Njt. 91.§ (3) bekezdésében foglalt ügyekben. Zárt ülés tartásáról a közgyűlés vita nélkül dönt.

 

A közgyűlés alakuló ülése

 

 

19.  Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a legidősebb önkormányzati képviselő, mint korelnök vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség nem vállalása esetén a sorban következő legidősebb képviselő látja el az ülés vezetői (a továbbiakban: korelnök) feladatokat.

 

20.  Az alakuló ülés napirendjébe fel kell venni:

-       SZMSZ megtárgyalása,

-       elnök megválasztása, juttatásainak meghatározása,

-       elnökhelyettes megválasztása, juttatásainak meghatározása,

-       gazdasági, pénzügyi és ellenőrző bizottság megválasztása.

 

 

 

A közgyűlés rendes ülése

 

 

21.    A közgyűlés évente ütemezetten négy ülést tart.

 

22.  A közgyűlés a negyedik üléssel egybekötötten előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról szóló közleményt az ülés előtt legalább nyolc nappal a hirdetőtáblán, a honlapon és a Hrvatski glasnik c. újságban kell közzétenni.

 

23.  A közmeghallgatáson a választópolgárok, valamint a horvátként bejegyzett szervezetek, intézmények képviselői, nemzetiségi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

 

 

Rendkívüli ülés

 

 

24.  Rendkívüli ülést kell tartani legalább hét képviselő (tagok több mint 1/4-e), illetve a közgyűlés bármelyik bizottságának írásos indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell a rendkívüli ülés összehívásának indokát és az ülés javasolt napirendi pontjait. A bizottság írásos indítványát határozatba kell foglalni.

 

25.    Az indítványt az elnöknek kell benyújtani.

 

26.    Az ülését az elnök az indítvány benyújtását követő nyolc napon belül köteles összehívni. A meghívóhoz csatolni kell a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítvány másolatát.

 

27.    Az elnök döntése alapján rendkívüli ülés hívható össze, amennyiben önkormányzati ügy elbírálása ezt igényli.

 

Az ülések összehívása

 

 

28.  Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása, illetve az elnöki tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az elnökhelyettes, annak akadályoztatása, illetve a tisztség betöltetlensége esetén a jogi bizottság elnöke (továbbiakban: elnök) hívja össze, illetve vezeti az ülést.

 

29.  A közgyűlés üléseit írásbeli meghívóval – halaszthatatlan ügy tárgyalásakor szóban - lehetőség szerint munkaszüneti napra kell összehívni.

 

30.  Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyarország Országgyűlésének horvát nemzetiségi szószólóját.

 

31.    A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a javasolt napirendi pontokat az előadó megjelölésével. A meghívóhoz mellékelni kell – zárt ülés kivételével - a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket (együtt: testületi anyag).

 

32.    A testületi anyagot elektronikus levél formájában, a képviselő által megjelölt e-mail címére kell megküldeni.

 

33.    A testületi anyagot a meghívottak részére – a rendkívüli ülés kivételével - az ülés tervezett időpontja előtt legalább nyolc nappal fel kell adni. A közgyűlés időpontját és helyét az elnök az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a honlapon közzé teszi és megjelenteti a Hrvatski glasnik c. újságban.

 

 

 

 

A tanácskozási rendje

 

 

34.    Az elnök vezeti az ülést és tartatja be a rendet. A megnyitás után feladata a jelenlevők számbavétele, a határozatképesség megállapítása.

 

35.    Az ülés akkor határozatképes, ha azon a képviselők több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan napirenddel tizenöt napon belül újra össze kell hívni.

 

36.    Az elnök javaslatára a közgyűlés képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt jelöl ki vita nélkül, amelyről határozatot hoz.

 

37.    A rendes ülés kötelező napirendi pontjai:

a)   az elnök beszámolója a két közgyűlés közötti munkájáról,

b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló,

c) beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

d) a munkatervben meghatározott témák.

 

38.  Az elnök ismerteti a kiküldött napirendi javaslatot. Az ülést megelőzően legalább tíz nappal a közgyűlés bármely tagja írásban további napirendi javaslatot juttathat el az elnökhöz, amelyet az elnök köteles a közgyűlés elé terjeszteni. A napirendi pont felvételére javaslatot tévő képviselő a napirend megállapítását megelőzően két percben indokolhatja javaslatát. Az ülésen további szóbeli módosító, vagy kiegészítő javaslat csak sürgős és indokolt esetben tehető. A pótlólagos javaslatok napirendre vételéről a közgyűlés külön-külön dönt. Az így kialakult napirendi javaslatról a közgyűlés vita nélkül dönt.

 

39.    Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit. A napirend előadójának a Közgyűlés tagjai és az ülésre tanácskozási joggal meghívottak kérdést tehetnek fel, melyre vita előtt választ kell adni. Az írásbeli előterjesztést az előadó is megindokolhatja, vagy kiegészítheti, ha az anyag leadása és az ülés időpontja között bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik.

 

40.  A vitában a szót az elnök adja meg és ő határozza meg a hozzászólások rendjét.

 

41.  A vita vagy hozzászólások időtartamának korlátozására bármelyik képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

42.  A hozzászólások befejezése után az elnök a vitát lezárja, majd az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavazásra bocsátja. Előbb a módosító és kiegészítő javaslatokról, az elhangzás fordított sorrendjében, majd az eredeti javaslatról kell dönteni.

 

43.  A személyekre vonatkozó szavazást minden esetben külön-külön személyenként kell megejteni, több személy esetén a javaslat vagy a beérkezés sorrendjében.

 

44.  A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges. A minősített többséget igénylő döntéshez a megválasztott képviselők több mint felének, tizenkettő fő szavazata szükséges.

 

45.  A Közgyűlés döntéseit, amennyiben az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A nyílt szavazásnál az elnök először a javaslattal egyetértőket, másodszor a javaslat ellenzőit, majd a tartózkodókat kéri fel szavazásra. A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazók, a tartózkodók és a nem szavazók számát.

 

46.  Zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható a jelenlévő képviselők több mint felének kezdeményezésére.

 

47.  Titkos szavazás esetén a jelenlévő képviselők közül három tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazással kapcsolatos technikai feladatokat a hivatal végzi.

 

48.  Az elnök név szerinti szavazást rendel el a jelenlévő képviselők több mint a felének kezdeményezésére. A név szerinti szavazás során az elnök a jelenléti ív alapján sorolja a neveket, majd a képviselő „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” kijelentését a jegyzőkönyv-hitelesítő rögzíti a jelenléti ívre, melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 

49.  Az előírt támogatottság hiányában a javaslat elutasítottnak tekintendő, amelyet határozati formában a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 

 

A Közgyűlés döntései

 

 

50.  A közgyűlés döntése: közgyűlési határozat.

 

51.   A határozatot naptári évenként sorszámmal és a döntés dátumával kell megjelölni.

A több feladatot tartalmazó határozatot alpontokban szedve kell rögzíteni. Az alpontokat arab számmal kell jelölni. Minden egyes alpontot a felelős és a határidő megjelölésével kell ellátni.

 

52.  Az önkormányzat költségvetéséről, beszámolójáról, SZMSZ-ről szóló határozatot a hirdetőtáblán és a honlapon közzé kell tenni.

 

53.  A határozatokat a hivatal a Határozatok Tárában tartja nyilván, amely tartalmazza:

- a határozat számát,

- a rendelkezést,

- az elintézési határidőt,

- a felelőst,

- az elintézés módját.

 

 

Jegyzőkönyv

 

 

54.  A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvvezető közreműködésével magyar és horvát nyelven jegyzőkönyv készül három-három példányban.

 

55.  A jegyzőkönyv első eredeti példányához csatolni kell:

a) a testületi anyagot,

b) a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentációt,

c) a jelenléti ívet,

d) a mellékletként megfogalmazott határozatokat, dokumentumokat.

 

56.  A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik.

 

57.  A jegyzőkönyvet az elnök és a közgyűlés által kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

 

58.  A jegyzőkönyv az önkormányzat hivatalában megtekinthető. A zárt ülések jegyzőkönyveit elkülönítetten kell kezelni. A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerését a hivatal biztosítja. A zárt ülésen hozott közgyűlési határozat nyilvánossága a Határozatok Tárán keresztül biztosításra kerül. A nyilvános ülésen elkészült jegyzőkönyvet figyelemmel a személyes adatok védelmére a honlapon közzé kell tenni.

 

 

 

 

 

V. fejezet

 

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI képviselő

 

 

59.  A képviselők jogait és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat határozzák meg.

 

60.  A képviselő az elnök írásbeli megbízása alapján képviselheti a közgyűlést.

 

61.  a) A képviselő köteles a közgyűlés munkájában tevékenyen részt venni, ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel jelen szabályzat, valamint a közgyűlés megbízza.

      b) A közgyűlés tagjai sorából kettő fő tanácsnokot választ az alábbi feladatok ellátásának felügyeletére:

            - horvát nemzetiségi nevelési-, oktatási politikai stratégia kidolgozása,

            - horvát nemzetiségi stratégiai célok megalkotása.

 

62.  A képviselő köteles bejelenti az elnöknek, ha a közgyűlésen való részvételben akadályoztatva van. A képviselő az ülésről igazoltan vagy igazolatlanul lehet távol. Igazoltan van távol, ha - el nem hárítható - akadályoztatását az elnöknek legkésőbb az ülést megelőző napon délelőtt 1200 óráig írásban bejelenti. El nem hárítható akadályoztatás különösen:

- igazolt, vagy megalapozott egészségügyi ok, illetve betegség,

- tényleges külföldi tartózkodás,

- más - igazolható - halaszthatatlan közfeladat ellátása, vagy

- egyéb - méltányosságot érdemlő - igazolt, vagy igazolható ok: családi esemény (hozzátartozó halála, házasságkötése, keresztelője, ... stb.), munkahelyi kötelezettség.

 

63.  A képviselőnek a közgyűlési munkában való részvételhez szükséges időtartamot a munkahely felé az elnök igazolja.

 

 

A képviselő tiszteletdíja

 

 

64.  A közgyűlés a képviselő, a bizottság elnöke, tagja részére tiszteletdíjat állapít meg.

Az elnök és az elnökhelyettes az elnöki, elnökhelyettesi juttatásokon felül képviselői minőségben nem kaphatnak juttatást.

 

65.  a) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) 10.000,- Ft. Amennyiben a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül 5.000,- Ft-tal növekszik. A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül 9.500,- Ft-tal növekszik.

b) A bizottság nem képviselő tagja bizottsági tagot megillető tiszteletdíjra jogosult.

c) A tanácsnok bizottság elnöki tiszteletdíjra jogosult.

 

66.  A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját csökkenti. A képviselő kötelezettségszegésnek minősül, amennyiben az ülésekről igazolatlanul van távol. Az igazoltan, illetőleg igazolatlanul távollevő képviselők névjegyzékét - az ülésvezető előterjesztése alapján - a közgyűlés vita nélkül állapítja meg.

 

67.  Igazolatlan távollét esetén, vagy bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a tiszteletdíjat 25%-kal kell csökkenteni:

- 6 hónapra, amennyiben 2-szeri alkalom,

- 12 hónapra, amennyiben 4-szeri alkalom esetén egy naptári éven belül.

Az igazolatlan távollétről a nyilvántartást a hivatal vezeti, a tiszteletdíj megvonásáról az elnök intézkedik.

 

 

 

A képviselő költségeinek megtérítése

 

 

68.  A képviselőt munkájával összefüggésben – az elnökkel előzetesen írásban egyezetett - felmerült költségei (utazási költség, papír-, írószer-, hivatalos reprezentáció felmerülő költsége, utazással kapcsolatos egyéb költségek, gépkocsi használat) megtérítésére jogosult.

 

69.  Költségként csak az elismerhető és az előírt bizonylatokkal alátámasztott kiadások, az elnök által igazoltan számolhatók el.

 

70.  Az utazási költség elszámolása

a) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, vagy a mentjegy alapján - az Országos Horvát Önkormányzat nevére - kiállított számla ellenében,

b) gépkocsi használat esetén, a NAV által hivatalosan közzétett – a gépkocsira előírt üzemanyag-fajta szerinti – adómentesen elszámolható üzemanyagár, fogyasztási norma és amortizációs költség alapján kiállított kiküldetési rendelvény, valamint gépkocsi útnyilvántartás alapján történik;

   Az elszámolni kívánt utakat előzetesen, írásban be kell jelenteni az elnöknek, és az elszámolás csak az elnök által jóváhagyott utak esetén lehetséges.

 

71.  A felmerült egyéb költségek az Országos Horvát Önkormányzat nevére kiállított számlák ellenében számolhatók el.

 

VI. fejezet

 

A közgyűlés bizottságai

 

A közgyűlés bizottsági szervezete

 

 

72.  A közgyűlés egyes átruházott hatáskörök gyakorlására, döntéseinek előkészítésére, azok végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

 

73.  A közgyűlés öt állandó bizottságot választ.

 

74.  A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő is választható.

 

75.  a) Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, tagjainak száma 4 fő.

b) A bizottság feladata az önkormányzatnál és intézményeinél:

- az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves beszámoló tervezetének véleményezése,

- a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése,

- a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának vizsgálata,

- a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata,

- a megállapítások haladéktalanul közgyűlés elé terjesztése,

- szükség esetén intézkedés az Állami Számvevőszék felé,

- az Njt. 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése és eljárás lefolytatása.

 

76.  a) Oktatási és Nevelési Bizottság, tagjainak száma 5 fő.

b) A bizottság feladata és hatásköre:

-          a magyarországi horvát neveléssel-oktatással kapcsolatos kérdésekben javaslatok, határozatok tervezetének elkészítése, az ezekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok előkészítése,

-          közreműködés a szakterületen belüli költségvetési prioritások
meghatározásában,

-          nemzetiségi neveléssel-oktatással kapcsolatos jogszabály tervezetek véleményezése,

-          a magyarországi horvát nevelés-oktatás folyamatainak, adatainak, változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, intézkedési tervek készítése,

-          megállapítások haladéktalanul közgyűlés elé terjesztése,

-          önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatos mérések-értékelések kezdeményezése, eredmények elemzése, teljesítményértékelés,

-          önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatos közgyűlési intézkedések előkészítése, ellenőrzési feladatok végrehajtása (SZMSZ, házirend, IMIP, IPP, munkaterv, stb.),

-          az önkormányzatnak intézményfenntartó státuszából eredő dokumentumok, tervek, intézkedések előkészítése, előterjesztése,

-          az intézmények tanévvel és vizsgákkal kapcsolatos beszámolóinak áttekintése, intézkedési javaslatok megtétele,

-          intézményvezetői pályázatok véleményezése, ezeknek a közgyűlés elé terjesztése,

-          intézményi dokumentumok véleményezése,

-          az önkormányzat elnökének munkáltatói feladataihoz való szakmai segítségnyújtás,

-          szakterületének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok
kialakításában, koordinálásában,

-          véleményezi a szakterületét érintő beruházások, fejlesztések terveit,

-          a horvát nemzetiségi nevelés-oktatással kapcsolatos hagyományok, évfordulók, kitüntetések figyelemmel kísérése, javaslatok közgyűlés elé terjesztése.

 

77.  a)Kulturális-, Vallásügyi Bizottság, tagjainak száma 5 fő.

b) A bizottság feladata és hatásköre:

-          az önkormányzat éves kulturális programjának előkészítése

-          az önkormányzat által kiírt kulturális és vallásügyi tevékenység támogatására benyújtott pályázati anyagok véleményezése

-          a horvát kultúra terén végzett munkáért c. kitüntetésről szóló javaslatok előkészítése

-          a horvát hitélet terén dolgozó lelkipásztorok, hitoktatók részére találkozó szervezése

-          javaslattétel az éves költségvetési koncepcióhoz

-          a régiók kulturális és vallásügyi együttműködésének szervezése

-          évközben érkezett, nemzetiségi önkormányzatok, civilszervezetek által benyújtott kulturális rendezvények támogatási kérelmének elbírálásának előkészítése

 

78.  a) Ifjúsági- és Sportbizottság, tagjainak száma 5 fő.

b) A bizottság feladata és hatásköre:

-          a magyarországi horvát ifjúsággal kapcsolatos kérdésekben, javaslatok, határozatok elkészítése, az ezekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok előkészítése

-          közreműködés a szakterületen belüli költségvetési prioritások meghatározásában.

-          az ifjúsággal kapcsolatos jogszabály tervezetek véleményezése.

-          a magyarországi horvát ifjúság felmérése, igényeinek, adatainak változásainak

-          figyelemmel kisérése, elemzése intézkedési tervek készítése.

-          a megállapítások haladéktalanul a közgyűlés elé terjesztése.

-          az Önkormányzat intézményeinek ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos

-          tevékenységének ellenőrzése, esetleg megtervezése, javaslat tétel.

-          szakterületének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában

-          koordinálásában,

-          a horvát nemzetiségi ifjúsági és sport hagyományok, évfordulók, kitüntetések

-          figyelemmel kisérése, javaslatok közgyűlés elé terjesztése.

 

79. a) Jogi Bizottság, tagjainak száma 4 fő.

b) A bizottság feladata és hatásköre:

-          figyelemmel kíséri az OHÖ SZMSZ hatályosulását

-          előkészíti az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását

-          véleményt, javaslatot tesz a horvát közösséget érintő jogszabályok, tervezetek vonatkozásában

-          intézkedéseket kezdeményez a nemzetiségi választójogi rendszer működésével kapcsolatban

-          figyelemmel kíséri a Njt. végrehajtását az önkormányzat és szerveinél

-          szabályozási kérdésekben javaslatot, véleményt készít,

-          kitüntetésre javaslatot készít.

 

 

80. Minden képviselő legfeljebb egy bizottságnak lehet a tagja.

 

A bizottságok megválasztása

 

 

81.  A bizottságok tagjainak megválasztása:

a)        Bizottsági tagra bármely képviselő javaslatot tehet. A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a jelölést. Jelölt az lesz, akit a jelenlévő képviselők legalább 1/3-a nyílt szavazással támogat. A jelöltek ABC-sorrendben kerülnek szavazásra.

b)        A jelölést le kell zárni, amikor egyik képviselő sem jelzi már jelölési szándékát.

c)        Zárt ülés esetén a szavazás módjáról a közgyűlés dönt.

d)        Bizottsági tag az a jelölt lesz, aki a jelenlévő képviselők szavazatának több, mint a felét megkapja.

Több többségi szavazat esetén a bizottsági tagok számának megfelelő legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek a bizottság tagjai.

 

82.  A közgyűlés esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságokat hozhat létre, amelynek működésére, az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

 

83.  A bizottság tagjának visszahívása kezdeményezhető

a) az érintett bizottsági tagok felének, vagy

b) az önkormányzat elnökének, vagy

c) a közgyűlési tagok 1/3-ának egybehangzó írásbeli indítványára.

 

84. A. A bizottság elnökének visszahívása kezdeményezhető

       a) az érintett bizottság 1 tagjának, vagy

       b) az önkormányzat elnökének, vagy

c) közgyűlési tagok 1/3-ának egybehangzó írásbeli indítványára.

 

85.  Az indítványt az elnökhöz kell benyújtani, aki azt a soron következő rendes ülésen köteles előterjeszteni. A visszahívásról a testület minősített többséggel határoz és visszahívás esetén új tagot, illetve új bizottsági elnököt választ.

 

86.  A bizottsági tagsági hely megüresedése esetén az új tagot a soron következő ülésen, de legalább a megüresedéstől számított hatvan napon belül meg kell választani.

 

 

A közgyűlés bizottságainak működése

 

 

87.  A bizottságok működésére a nemzetiségi önkormányzati testület működésének, döntéshozatalának szabályait kell alkalmazni.

 

 

VII. fejezet

 

Az elnök

 

 

 

88.  a) A közgyűlés tagjai sorából főállású elnököt választ. A közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet az elnökjelölt személyére vonatkozóan.

b) Az elnök havi illetménye a köztisztviselői illetményalap tizenkétszerese. Az elnök havi illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

 

89.  A jelölt nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e a jelölést.

 

90.  Elnökjelölt az a képviselő lesz, akit a jelenlévő képviselők legalább 1/3-a nyílt szavazással támogat. A jelölést le kell zárni miután az ülés vezetőjének felhívására több ajánlás nem érkezik.

 

91.  Zárt ülés esetén a szavazás módjáról a közgyűlés határoz.

 

92.  A közgyűlés elnöke az a jelölt lesz, aki a jelenlévő képviselők többségének igen szavazatát kapta.

 

93.  A tisztség megüresedése esetén, a soron következő ülésen, de legkésőbb a betöltetlenség időpontjától számított hatvan napon belül új választást kell tartani. 

 

94.  Az elnök fölött a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja, megállapítja juttatásait.

 

95.  Az elnök feladata különösen:

a) a közgyűlés döntéseinek előkészítése,

b) a közgyűlés döntéseinek végrehajtása,

c) meghatározza az elnökhelyettes feladatkörét és irányítja tevékenységét,

d) javaslatot tesz a hivatalvezető személyére, és vele szemben gyakorolja – a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat,

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

f) az önkormányzat működésével kapcsolatos képviselet, kapcsolattartás különböző szervezetekkel, személyekkel,

g) az önkormányzat két közgyűlés közötti tevékenységének irányítása,

h) a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása,

i) minden egyéb feladat, amelyet a jelen szabályzat tartalmaz, illetve amellyel a közgyűlés megbízza.

 

96.  a) Az elnök munkájának segítésére, tanácsadói és koordinációs feladattal Elnöki Tanácsadó Testületet (ETT) hozhat létre, amely legfeljebb 3 - 5 fős. Az ETT legalább félévente ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Tagjai - a megbeszélés tárgyától, illetve a szakterülettől függően – szakemberek, a nemzetiségi közösséget reprezentáló tudósok, művészek, nagy tekintélyű személyek, akik tudásukkal, tapasztalatukkal, kapcsolatrendszerükkel hatékony segítséget tudnak nyújtani az önkormányzat részére. A testület tagjai tevékenységükért külön nem részesülnek tiszteletdíjban, illetve juttatásban.

b) Az elnök egyes feladatok előkészítésére, segítésére szakembereket bízhat meg, illetve velük szerződést köthet.

 

 

VIII. fejezet

 

Az elnökhelyettes

 

 

97.  a) A közgyűlés az elnök helyettesítésére munkájának segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására, tagjai sorából, társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.

b) Az elnökhelyettes havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap négyszerese lehet. Az elnökhelyettes havi tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

 

98.  Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Megválasztásához a jelenlévő képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.

 

99.  Az elnökhelyettes az elnök irányításával és az általa meghatározott munkamegosztásban végzi tevékenységét. Az elnökhelyettes juttatásaira az elnök tesz javaslatot.

 

 

 

 

IX. fejezet

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT Hivatala, a hivatalvezető

 

 

100.A hivatal hivatalos elnevezése: Országos Horvát Önkormányzat Hivatala.

 

101.A hivatal feladata az önkormányzat határozatainak előkészítése és azok végrehajtása, valamint gazdálkodási feladatainak ellátása.

 

102.A hivatal ellátja a testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat, valamint belső munkaszervezési és igazgatási tevékenységeket.

 

103.A hivatal országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv. A hivatal működésének részletes szabályait az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

 

104.A hivatalt az elnök javaslatára a közgyűlés által határozatlan időre kinevezett hivatalvezető vezeti.

 

105.A hivatalvezető helyettesítésére hivatalvezető helyettes nevezhető ki.

 

106.A hivatal szervezete az önkormányzat székhelyén, a közgyűlés által rendelkezésre bocsájtott székház helyiségeiben látja el tevékenységét. A hivatal egyes feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében kirendeltséget működtet Pécs megyei jogú városban.

 

107.a) A hivatal szervezeten belüli munkamegosztás keretében biztosítja a gazdálkodási-, intézményi irányítói-, nemzetiségi közügyi referatúra feladatok ellátását.

 b) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye, valamint a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja intézményeket a közgyűlés a hivatalhoz rendeli a gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében.

 

108.A hivatal közreműködik az országos önkormányzatnak a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.

 

109.A hivatal feladatai ellátásának biztosításához önálló költségvetéssel rendelkezik, amely az országos önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot.

 

110.A hivatalvezető legkésőbb a soron következő közgyűlésen jelzi, ha a testületi anyag tartalmában jogszabálysértést észlel. A hivatalvezető azonnali jelzéssel él amennyiben a döntéshozatalai eljárás során a közgyűlés jogszabályt sért, illetve a döntés jogszabályba ütközik. A közgyűlés egyet nem értése esetén a jelzését a jegyzőkönyvhöz mellékeli.

 

 

X. fejezet

 

Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona,

költségvetése

 

 

111.Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint gazdálkodik.

 

112.A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el. A gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a szabályszerűségéért az elnök felel.

113.Az önkormányzat vagyonát, illetve bevételeit képezik különösen:

a) az állam költségvetési támogatása,

b) a saját bevételek,

c) az egyéb támogatások,

d) az anyaországi és egyéb adományok,

e) a vagyonának hozadéka,

f) az átvett pénzeszközök,

   h) mindaz az ingó és ingatlan vagyon, amelyet az állam, a jogi személyek, egyéb szervezetek és természetes személyek bármilyen jogcímen tulajdonába adtak.

 

114.Az önkormányzat vagyonára, vagyongazdálkodására vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

 

115.Az önkormányzat éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

116.A költségvetési tervezés eljárási szabályai: A költségvetési törvény hatálybalépését követő

-          20 napon belül a hivatalvezető a költségvetési határozat-tervezetet egyezteti az önkormányzati intézmények vezetőivel és az írásos eredményt átadja az elnöknek;

-          30 napon belül az elnök a véleményezett határozat-tervezetet eljuttatja a bizottságoknak megtárgyalásra;

-          45 napon belül legalább a Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által írásban véleményezett költségvetési határozat-tervezetet és a csatolt könyvvizsgálói írásos jelentést az elnök a közgyűlés elé terjeszti.

 

117.Az önkormányzat saját és intézményei belső ellenőrzését külső szolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony keretében látja el.

 

118.Az önkormányzat és hivatala, valamint a hivatalhoz rendelt költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait vállalkozási szerződés keretében a Szám-Consulting Kft. látja el.

 

119.Az önkormányzatnál a könyvvizsgálói feladatok ellátására a közgyűlés által kiválasztott könyvvizsgálóval vagy arra jogosult szervezettel kell a szerződést megkötni.

 

 

XI. fejezet

 

Az önkormányzat ÁLTAL MŰKÖDTETETT INTÉZMÉNYEK

 

 

120.Az önkormányzat az alábbiakban határozza meg azon gazdálkodó szervezetek körét, amelyek tekintetében alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol:

a) Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium,

b) Médiacentrum – Hrvatski glasnik, Radio Croatica,

c) Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete,

d) Croatica Non-profit Kft. (97%-os tulajdoni hányad),

e) „Zavičaj” d.o.o. (100 %-os tulajdoni hányad),

f) Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja,

g) Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye,

h) August Šenoa Horvát Klub,

i) Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,

j) Országos Horvát Önkormányzat Hivatala.

 

121.Az önkormányzat által, illetve az önkormányzat közreműködésével alapított, működtetett, fenntartásra átvett országos önkormányzati közoktatási intézmény, országos önkormányzati kulturális, muzeális és egyéb országos vagy regionális (több megyére kiterjedő) hatáskörű intézmény, az országos önkormányzat által alapított jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az országos önkormányzat által alapított vagy közreműködésével létrehozott és fenntartott műsorszolgáltató, illetve sajtótermék (továbbiakban: intézmények) vezetőinek a kinevezésére nyilvános pályázat útján kerül sor.

 

122.Pályázat útján, határozott időre kell kinevezni különösen:

a) a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium igazgatóját,

b) a Médiacentrum főszerkesztőjét,

c) a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének vezetőjét,

d) a Croatica Non-profit Kft. ügyvezetőjét,

e) a „Zavičaj” d.o.o. ügyvezetőjét,

f) a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központjának vezetőjét,

g) a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye vezetőjét,

h) az August Šenoa Horvát Klub vezetőjét,

i) a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatóját.

 

123.Az egyes pályázatokat az egyes intézményekre vonatkozó ágazati jogszabályok figyelembevételével az országos önkormányzat közgyűlése írja ki. A pályázatok tartalmát - a hatályos jogszabályokkal összhangban - az egyes intézmények sajátosságainak figyelembevételével határozza meg.

 

124.Az önkormányzat irányítása alá tartozó Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézményt a közgyűlés a gazdasági feladatok ellátása tekintetében az irányítása alá tartozó Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményhez rendeli.

 

XII. fejezet

 

Az önkormányzat ÁLTAL MEGHATÁROZOTT tevékenységeK

 

125.Az önkormányzat által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

 

126.Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

XIII. fejezet

 

VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

Hatályba lépés

 

127.Az SZMSZ a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

128.Az SZMSZ hatálybalépésével hatályát veszti az Országos Horvát Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló, többször módosított 50/3/2007.(IV.21.) közgyűlési határozata.

                 

 

……………………………….                                                      ………………………

      jegyzőköny hitelesítő                                                                          korelnök

 

 

 

Záradék:

 

Az SZMSZ-t a közgyűlés 2014. november 8. napján megtartott ülésén fogadta el, a hirdetőtáblán és az internetes honlapon 2014. november 8. napján kihirdetésre került.

 

………………………………..                                                     ………………………..

      jegyzőkönyv hitelesítő                                                                                     korelnök

 

 

 

 

 1.sz. függelék

 

 

Az Országos Horvát Önkormányzat

Közgyűlése tagjainak névsora

 

 

 

 

 

 

1.      dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna

2.      Balatinácz István

3.      Barics Arnold

4.      Biczákné Popovics Anna

5.      Blazsetin István

6.      Filipovics Rajmund

7.      Gojtán Anna

8.      Grisnik Mirjana

9.      Gugán János

10.  Gulyás Gordana

11.  Gulyás László József

12.  Győrvári Gábor Zoltán

13.  Gyuricz József

14.  Hergovich Vince

15.  Markovics Józsefné

16.  Osztrogonácz József

17.  Paukovitsné Horvát Edit

18.  dr. Payrits Ferenc

19.  Petkovits Sándor

20.  Ronta Róbert

21.  Szigecsán Józsefné

22.  Szolga József

23.  Völgyi Géza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMERE ÉS LEÍRÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyenesen álló, arannyal szegélyezett háromszög-pajzs egyszer vágott, fent egyszer hasított.

A pajzsfő jobb oldala (a pajzs fő helye), piros borításon ezüsttel kockázott - Horvátország címeréből.

A bal oldal hétszer vágott, az „Árpád sávos” borítás piros alapon ezüst sávjaival díszített, Magyarország címeréből (utalva az Árpád házzal lévő harmonikus Horvát kapcsolatra/.

Az alsó kék mezőt három ezüst pólya osztja, a Duna, Dráva és a Mura jelképeként. A címerpajzsot felül ezüst jelmondatszalag övezi, melyen a felírat két sávban, egymás alatt helyezkedik el, a következő szöveggel: „HRVATSKA DRŽAVNA SAMOUPRAVA, ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

 

Országos Horvát Önkormányzat Hivatala

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

Országos Horvát Önkormányzat (továbbiakban: OHÖ) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 119.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) szervezeti és működési szabályait (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiakban határozza meg:

1.

A hivatal megnevezése, címadatai, azonosító adatai

 

(1) A Hivatal megnevezése: Országos Horvát Önkormányzat Hivatala

(2) A Hivatal horvát elnevezése: Ured hrvatske državne samouprave

(3) A Hivatal rövidített megnevezése: Ured HDS-a

(4)A Hivatal működési területe, illetékessége: országos önkormányzat szerve, Magyarország horvát nemzetiség által lakott területek.

(5) A Hivatal székhelye: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

(6) A Hivatal telephelye: 7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.

(7 ) A Hivatal alapítói jogokat gyakorló irányító szerve: Országos Horvát Önkormányzat

(8) A Hivatal fenntartó és működtető szerve: Országos Horvát Önkormányzat

(9) A Hivatal jogállása: országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

(10) A Hivatal alapító okiratának száma, kelte:

Alapító okirat száma: Országos Horvát Önkormányzat 323/2009.(XI.21) számú OHÖ határozata

A Hivatal létrehozásának éve: 2009. december 3.

(11) A Hivatal jelzőszámai:

(a) adószáma: 15772512-1-42

(b) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:

10400779-50526550-55821009

(c) KSH száma: 15772512-8411-352-01

(d)       törzskönyvi nyilvántartási száma: 772518

(e)        költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: alanyi adómentes

2.

A hivatal irányítása

 

(1)               A Hivatalt hivatalvezető vezeti.

(2)               A hivatalvezető helyettesítésére hivatalvezető-helyettes nevezhető ki, aki ellátja a hivatalvezető által meghatározott feladatokat is.

(3)               Az hivatalvezető-helyettes kinevezésének hiányában, a hivatalvezető akadályoztatása vagy távolléte esetén a hivatalvezetőt – egyéb belső szabályzatban, valamint a hivatalvezető által meghatározott feladatok tekintetében – a hivatalvezető által helyettesítéssel megbízott személy helyettesíti.

(4)               A hivatalvezető gyakorolja a Hivatalon belül a munkáltatói jogokat.

(5)               A hivatalvezető a Hivatal belső működésének rendjét ügyrendben szabályozza.

3.

A hivatal alaptevékenysége és feladatai

(1) A Hivatal az Njt-ben foglaltak alapján előkészíti és végrehajtja az OHÖ határozatait, ellátja annak gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, így különösen: a testületi és átruházott hatáskörben meghozott tisztségviselői határozatok végrehajtása, a költségvetési szervi gazdálkodás szerinti feladatok ellátása, az ideiglenes kezelői feladatok ellátása.

(2) Alaptevékenysége:

TEÁOR: 8411 Általános közigazgatás

Államháztartási szakágazati besorolása: 841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

(3) Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:

011140     Országos helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

(4) A Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

(a) ellátja a Közgyűlés és bizottságaik működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat,

(b)  tájékoztatással      és        ügyviteli        közreműködéssel      segíti       az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a Közgyűlés munkáját,

(c)   közreműködik    az önkormányzat szerveinek   írásos előterjesztései előkészítésében,

(d)  előkészíti és végrehajtja a Közgyűlés és bizottságaik döntéseit.

(e) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel-szerveivel.

(5) A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

4.

Az alaptevékenység feltételei, forrásai

(1)               A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. A Hivatal feladatait funkcionálisan elkülönült szervezeti egységei látják el. A hatáskört a hivatalvezető gyakorolja úgy, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői a szabályozott kiadmányozás rendje szerint „A hivatalvezető megbízásából” írnak alá. A helyettesítés rendjét és a felelősségi szabályokat a munkaköri leírások rögzítik. A hivatal szervezeti ábráját az SZMSZ melléklete tartalmazza.

(2) A feladatvégzés gazdasági - pénzügyi feltételei:

(a) A Hivatal önállóan gazdálkodik. 

(b) A gazdálkodási feladatokat a három fős gazdasági szervezet látja el, amelyet a gazdasági referens irányít.

(c) A gazdasági szervezet ellátja:

- az önkormányzat és szervei költségvetési-gazdálkodási feladatait;

- az Njt-ben meghatározott ideiglenes kezelői feladatokat;

- az önkormányzati költségvetés, zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók összeállításával kapcsolatos feladatokat.

(d) A gazdasági szervezet ellátja a Hivatalhoz hozzárendelt önállóan működő nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek:

- Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye

- Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja

pénzügyi, gazdálkodási feladatait.

 

A fenti költségvetési szervek

-       a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,

-       a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az előző pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkeznek.

(e) A gazdasági szervezet gazdálkodási tevékenységei:

-       a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és

-       a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme.

(f) A gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

(g) A költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.

(h) A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását, a helyettesítés rendjét, az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a hivatalvezető által kiadott Ügyrend határozza meg.

(3) A Hivatal alaptevékenységének feltételei, forrásai:

(a) A Hivatal alaptevékenységét (feladatait) szolgáló feltételekről az alapító, fenntartó szerv, az OHÖ Közgyűlése gondoskodik. A Közgyűlés biztosítja, bocsátja rendelkezésre az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt.

(b) Vagyon, vagyonnal való rendelkezés szabályai:

Ingatlanvagyon:                                                                                                   

-  az OHÖ tulajdonában lévő Budapest, Bíró Lajos utca 24. szám alatti székház iroda és kiszolgáló helységeit a Hivatal ingyenes használatába adja;

-  az OHÖ tulajdonában lévő Pécs, Esze Tamás utca 3. szám alatti ingatlan ügyféltér és kiszolgáló helységeit a Hivatal ingyenes használatába adja;

-  a Hivatal alapfeladatainak ellátása érdekében más tulajdonú ingatlanokat is bérbe vehet.

Ingóvagyon:                                                                                                                    

-  a könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő, használatba adott ingó vagyontárgyak;

-   a rendelkezésre bocsájtott költségvetésből vásárolt ingó dolgok.

Pénzeszköz:          

-       működési bevételek

-       felhalmozási bevételek

-       az önkormányzat éves költségvetésében a Hivatal működésére elkülönített költségvetési előirányzatait

-       pályázatok, egyéb támogatások.

5.

Az önkormányzati referatúra tagozódása és feladatai

 

(1) A Hivatal funkcionális szervezeti egysége a három fős önkormányzati referatúra, amelyet a hivatalvezető-helyettes vezet.

(2) Szervezési és titkársági referatúra feladatok:

(a) Az önkormányzat tisztségviselői, szervei, a képviselők tevékenységével, működésével kapcsolatos jogi, szervezési, ügyviteli feladatainak ellátása.

(b) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámolót készít. Törvényességi szempontból vizsgálja a testületi előterjesztéseket és döntésjavaslatokat, előkészíti és koordinálja a testületek üléseit, felveszi és elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyveit, azokat felterjeszti törvényességi felülvizsgálatra.

(c) Gondoskodik a szabályzatok kihirdetéséről, a határozatok kiadásáról, a hatályos és érvényes önkormányzati szabályzatokról nyilvántartást vezet.

(d) Közreműködik az Önkormányzat és a Hivatal szerződéseinek előkészítésében, a szerződés tervezetek jogi felülvizsgálatában, hatályosságának, érvényességének figyelemmel kísérésében, folyamatosan vezeti a szerződések nyilvántartását.

(e) Részt vesz a munkajogi intézkedések előkészítésében, megszervezésében, végrehajtásában, nyilvántartásában, az oktatás, képzés, továbbképzés rendszerének kialakításában, szervezésében, lebonyolításában, nyilvántartásában.

(f) Ellátja az ügyviteli feladatokat:

 

-       gondoskodik a hivatalhoz érkezett küldemények felbontásáról és hivatalon belüli szétosztásáról, gondoskodik a kimenő küldemények továbbításáról,

-       végzi a számítógépes iktatással kapcsolatos feladatokat,

-       ellátja a központi irattári feladatokat,

-       az irattárazás rendjéről külön szabályzat rendelkezik.

 

(3)               Köznevelési referatúra feladatok:

 

(a)    Az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézményekkel kapcsolatos irányítói feladatokban való közreműködés.

(b)   Horvát óvodai neveléssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.

(c)    Horvát anyanyelvű oktatással kapcsolatos feladatok ellátása.

(d)   Anyanyelvű táborok szervezése.

(e)    Nemzetiségi köznevelési nyilvántartások vezetése, gondozása.

(f)    Köznevelési statisztikai feladatok ellátása.

(g)    Anyanyelvű tanulmányi versenyek, események szervezése.

 

 

(4)               Kulturális referatúra feladatok:

(a)    Nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyek ellátása.

(b)   Az önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmények irányításával kapcsolatos feladatokban való közreműködés.

(c)    Nemzetiségi kulturális programok szervezése, irányítása végrehajtása.

(d)   Nemzetiségi pályázatok kezelése.

(e)    Kulturális támogatások nyilvántartása, elszámolása.

(f)    Nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.

(g)    Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő médiákkal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

 

(5) Belső ellenőrzési feladatok ellátása: A Hivatal külső vállalkozó közreműködésével látja el a belső ellenőrzési feladatokat, így különösen:

(a) az önkormányzat valamennyi tevékenysége során a jogszabályi előírások, egyéb belső szabályozások betartásának ellenőrzése

(b) a vezetés hatékonyságának biztosítása

(c) a vagyonkezelés hatékonyságának és szabályszerűségének ellenőrzése

(d) a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony, gazdaságos, takarékos és szabályszerű felhasználásának ellenőrzése

(e) a számviteli és bizonylati rend betartatása

(f) A belső ellenőrzés feladata:

-       elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

-       elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

-       elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

-       a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében;

-       ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében;

-       nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

-       elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;

-       a költségvetési szerven belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

6.

A Hivatal munkarendje

 

(1)               A Hivatal munkarendje a hivatalos munkanapokhoz igazodik.

(2)               A Hivatal működési nyitva tartása: Hétfőtől-csütörtökig 8:00 órától 16:30 óráig, pénteken 8:00 órától 14:00 óráig.

(3)               A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek elkészítéséért és naprakészségéért a szervezeti egységek irányítói a felelősek. A szervezeti egységek vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a hivatalvezető felelős. A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja.

(4)               Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a hivatalvezető gondoskodik.

7.

Záró rendelkezések

 

(1)   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

 

melléklet

 

 

Hivatal szervezeti ábra

 

 
 

 

 

 

 

 

 


-         

Önkormányzati referatúra

gazdasági referens

-          pénzügyi referens

-          pénzügyi ügyintéző

-          szervezési, titkársági referens

-          kulturális referens

-          köznevelési referens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet

 

 

Az önkormányzat által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján:

 

 

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:

 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

Az önkormányzat által ellátandó, kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységek:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

   

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

   

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

         

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

       

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

     

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

         

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

     

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

         

082010

Kultúra igazgatása

             

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

         

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

     

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

           

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

     

082091

Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

     

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

   

082093

Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

     

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

       

083020

Könyvkiadás

             

083030

Egyéb kiadói tevékenység

           

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

         

083080

Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

       

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

       

084032

Civil szervezetek programtámogatása

         

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok

       

091213

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmi feladatai 1-4. évfolyamon

092113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmi feladatai 5-8. évfolyamon

092213

Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

   

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

           

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

           

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

     

098010

Oktatás igazgatása

             

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

   

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

       

900080

Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

 

 
DAN HRVATA 15. studenog 2014. u Budimpešti
2014. november 07. péntek, 09:30

Poštovana/i!

Srdačno Vas pozivamo na Državni dan Hrvata koji će se

ove godine održati u Budimpešti s početkom u 17.00 sati.

Mjesto: Kulturni centar Miklósa Radnótija (Ram Colosseum)

Budimpešta, XIII. okrug Kárpát u. 23.

Prije programa u 15.00 sati bit će sveta misa u

crkvi sv. Margite (Budipešta, XIII. okrug Lehel trg).

Hrvatska državna samouprava

Detaljan program:

POZIVNICA

 
POZIV ZA HUMANITARNU POMO
2014. május 22. csütörtök, 10:08

POMOĆ

ZA STRADALE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM

POPLAVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Hrvatska državna samouprava pokreće humanitarnu akciju za pružanje pomoći hrvatskim građanima na područjima pogođenim poplavama. Molimo članove hrvatske zajednice u Mađarskoj, odnosno sve dobronamjerne građane, organizacije da pruže pomoć nastradalim ljudima.

 

Novčane donacije mogu se uplatiti na bankovni računa Hrvatske državne samouprave:

 

K & H 10402142-21423028-00000000

s naznakom: „HU-SOS-HR“

 

Novčana donacija će biti dostavljena najugroženijima preko Hrvatskog Crvenog križa.

 

Sve ostale donacije (mineralna voda, konzervirana hrana, dječja hrana, deke, sredstva za osobnu higijenu, sredstva za dezinfekciju) osobno možete dostaviti na sljedeće adrese:

 

Croatica Nonprofit Kft.

Budapest 1065, Nagymező u. 68,     Telefon za usklađivanje termina: 06-1-269-1974

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

August Šenoa Horvát Klub

Pécs 7624, Esze Tamás u. 3.            Telefon za usklađivanje termina: 06-72-211-736

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye

Peresznye 9734, Hunyadi János u. 19.  Telefon za usklađivanje termina: 06-94-365-323

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Nákovich Mihály Általános Iskola

Kópháza 9495, Fő u. 23. Telefon za usklađivanje termina: 06-99-531-101

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Nagykanizsa 8800, Rozgonyi u. 1. Telefon za usklađivanje termina: 06-30-355-3075,

e-mail. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Központ

Baja 6500, Szabadság u. 23. Telefon za usklađivanje termina: 06-70-374-9270,

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Za sva daljnja pitanja vezana uz pomoć na telefonu br. 00 36 1 303 6093 i na

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

HRVATSKA DRŽAVNA SAMOUPRAVA

 
VII. državna kulturna turneja
2014. május 06. kedd, 10:47

 Kulturne turneje među regijama u Mađarskoj ove godine će biti između Šomođske i Baranjske županije. KUD "Podravina" iz Barče gostuje u Kukinju 17. svibnja 2014. godine. U Domu kulture s početkom u 19.00 sati možete pogledati Podravsko prelo i splet podravskih plesova u pratnji pečuškoga orkestra Vizin.

 
Poziv za dostavljanje prijedloga
2014. június 02. hétfő, 09:37

 

 

Sukladno Pravilniku za dodjelu odličja Hrvatske državne samouprave, pozivamo

članove i odbore Skupštine, područne hrvatske samouprave, hrvatske manjinske

samo uprave, hrvatske udruge, hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za

dodjelu odličja.

Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama:

1. Za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj;

2. Za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj;

3. Za hrvatsku mladež u Mađarskoj;

4. Za istaknutu djelatnost na području hrvatskoga društveno-političkog života u

Mađarskoj.

Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja

hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje

se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge.

Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata.

Prijedlog za odličje predaje se na obrascu što ga možete naći na web-stranici:

www.horvatok.hu

Prijedlog za dodjelu Odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave

1089 Budimpešta, Bíró L. u. 24, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , najkasnije do 15. lipnja 2014. godine.

 

Formular

 

 
Segítség az árvíz sújtotta Horvátországnak
2014. május 22. csütörtök, 10:08

  

Az Országos Horvát Önkormányzat az elmúlt napokban kialakult horvátországi árvízi helyzetet érzékelve humanitárius megsegítési akciót hirdet meg. Felkéri a magyarországi horvát közösség tagjait, illetve minden jóakaratú állampolgárt, szervezetet, hogy nyújtson segítséget a bajba jutott embertársaknak.

A pénzbeli adományokat az Országos Horvát Önkormányzat a K&H 10402142-21423028-00000000 számú bankszámlájára lehet befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „HU-SOS-HR”.

Az anyagi segítséget a Horvát Vöröskereszten keresztül juttatjuk el a legrászorultabbaknak.

A természetbeni adományokat (ásványvíz, tartós élelmiszer, takaró, egészségügyi csomag, bébiétel, egyéb szükségleti eszközök) személyesen lehet eljuttatni az alábbi címekre:

Croatica Nonprofit Kft.

Budapest 1065, Nagymező u. 68.,      

Telefon/időpont egyeztetés: 06-1-269-1974,

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

August Šenoa Horvát Klub

Pécs 7624, Esze Tamás u. 3.,

Telefon/időpont egyeztetés: 06-72-211-736

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye

Peresznye 9734, Hunyadi János u. 19.,

Telefon/időpont egyeztetés: 06-94-365-323

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nákovich Mihály Általános Iskola

Kópháza 9495, Fő u. 23.,

Telefon/időpont egyeztetés: 06-99-531-101,

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Nagykanizsa 8800, Rozgonyi u. 1.,

Telefon/időpont egyeztetés: 06-30-355-3075,

e-mail. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Központ

Baja 6500, Szabadság u. 23.,

Telefon/időpont egyeztetés: 06-70-374-9270,

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

További információ: 0036 1- 303-6093 segélyvonalon és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen kérhető.

Budapest, 2014. május 21.

Országos Horvát Önkormányzat

 

 

 
Nemzeti Pedagógus Kar
2014. április 17. csütörtök, 13:51

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63A-63L §-ai alapján létrejön a Nemzeti Pedagógus Kar, melynek részeként lehetőség van nemzetiségi szakmai tagozat létrehozására is. Minden pedagógusnak, aki a Kar létrehozásában közre kíván működni, regisztrálnia kell, közülük akik a Küldöttgyűlésben tagságot is vállalnának, jelöltnek is jelentkezniük kell. Ennek a határideje 2014. április 20.

A  www. nemzetipedkar.hu oldalon minden szükséges információ megtalálható.

 

A nemzetiségi iskolák számára is fontos lehet, hogy e testületben a nemzetiségi pedagógusok is részt vegyenek, a később létrehozandó nemzetiségi szakmai tagozat is csak akkor működhet hatékonyan, ha az országos küldöttgyűlésben is ott vannak a képviselőik.

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 30